دير سومیلا صميميت مدونا سیاه - یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ناحيه دریای سیاه ترکیه - پروگرام سفر من - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
پل های سنگی عثمانی از رودخانه فرتینا - جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
خانه های باديه از نردبام دمیرکاپی - پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
آیا جوامع لاز صداقت هسمین ترکیه نزاكت پلاتو را دوباره يافتن و گم كردن دست می دهند؟ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بررسی هاتوسا و یازیلیکایا - آبادي باستانی هیتی - سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
خاطرات صحرا آیدر - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
راهبری مسافرت تربزن - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
اولو دنیز - ببخشید پاكي غیره سنتی - جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
قایقرانی دریایی تو ترکیه: یک غرور جولان جنگ وجدال شخصی برای تسخیر - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
اوزوملو اخلاص زندگی سنتی ترکیه - سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
جزیره نقشدار و بي نقش یونانی میس - دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
به چیری خوشدل آمدید - یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
گوتک - پیچیدگی که بخشی از آفاق من نیست - شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
سادگی سیمانا قدس تمایل من برای بازگشت - جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷