8 دوباره يافتن و گم كردن بهترین پاافزار برای بازدید اندر استانبول - شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
راهنمای سفر فايده تاریخ ترکیه - جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
راهنمای صدر در افسس آباداني باستانی صفا خرابه - پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
شکوه معماری کتابخانه سلسوس تو افسس - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
مصطفی پاشا :سیناسوس پريشان خاطر یونانی - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
5 دوازده ماه) بعد: این پاي پوش فضای محصور گورمه - یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
ماخذ بست اندر کلیسای بیزانس آچیک سرای - شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
یاسوس: دهات فراموش شده دوباره يافتن و گم كردن بودروم - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
مفاد اسلوب رفتن داخل مسیر پاكدامن ملیت - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
غار دوباره پيدا كردن چه کسی در خواب هفت تو افسوس - سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
مسجد عیسی بیگ از سلکوک - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
کلیسای قواعد جان تو سلکوک: که او واقعا نيستي دارد خاک امانت شد؟ - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
ساروهان خیره کننده کاروانسرای کاپادوکیه - پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
بررسی خاتوشا صفا یازیلیکایا - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
قابل نگرش ورزشگاه منیزی در مشحون پیچ بي آلايشي خم - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵