عضویت کوتاه عهد من دوباره پيدا كردن ترکیه زنان منزل ساختمان دار انجمن - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
استاد تلکاری باز يافتن بیپازاری - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بیندالی لباس دوباره يافتن و گم كردن بیپازاری - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
کشتی ابل در ترکیه: یک جشنواره سنتی - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
فاطمه تیزه دوباره پيدا كردن بیپازاری: یک مدل حاصل های الهام بخش برای زنان - پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
وقت حسن هراکلیا و سخت هسته، خیابان خدام ترکیه - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
صوفی عارف آزمايش و مولانا - سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
تجربه حمام ترکی - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
چگونه لوازم ترکیه ساخته می شوند - جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵
مصاحبه وا امام - رهبر اسلام - سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
انسان محلی باز يافتن آنی: روستای آداب شناسي ترکیه - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
درك گوش عربي زبان عربي و پارسي سگ شكاري و سگ گله - نادیده قبض یک سنن قدیمی سن - جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
ترک ميهن پرست، رايت خود را، خلوص اتحادیه اروپا - پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
زبان بدن - رابطه برای سياحت خود را. - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
قربانی کردن بز داخل ترکیه برای کوربان بایرام - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵