غار ابراهیم در سانلیورفا خلوص مسجد منیل واحد وزن الله - پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
آتشكده مذهبی باستانی که عالم تاریخ را به ناامني و مرج پرچين وشكن - سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
گومرک هانی درون سانلیورفا صفا عدم ترکیب در - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
دهكدهی دم: معرفی گردشگری روستایی - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
عکس از کایزری - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
افق دورنمای هیدریکل هیل: افق دورنمای پانوراما ی بیپازاری - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
موزه گرمابه ترکی بیپازاری - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
پيشه تلکری اندر بیپازاری صداقت ماردین - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
تبختر بیندالی باز يافتن بیپازاری - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
فتما تیزی پيدا كردن بیپازاری: یک نمونه و غيراستاندارد الهام بهر برای زنان - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
خلوت ردیابی گزند و شتم تو روستای طنز - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاوش تو روستای کزالان : یک روستای ترکیه داخل بیپازاری - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
کایسری: یک شهر در ترکیه لبالب از افتخار - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
احمد کاپرسیمیت از بیپازاری - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
هاسی بکتاس رسيدگي و پیدا کردن اندر کاپادوکیا - پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷